Štatút
cena verejnosti

ČI.1
Úvodné ustanovenia

 1. Celoštátna verejná neanonymná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka, začala svoju tradíciu v roku 1995 predchodkyňou Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „Združenie“), a to Nadáciou pre rozvoj architektúry a stavebníctva, transformovanej na Združenie v roku 1997.
 2. Združenie vyhlasuje súťaž každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase.
 3. Súčasťou súťaže Stavba roka je Cena verejnosti (v texte ďalej len „Cena“), každoročne od roku 2009 udeľovaná širokou verejnosťou internetovým hlasovaním prostredníctvom známeho internetového portálu. O túto cenu sa uchádzajú všetky stavby, prihlásené do súťaže. Jej poslaním je, okrem účinnej profesionálnej propagácie úrovne odvetvia výstavby a stavebníctva a súťaže, šírenie osvety, zvyšovanie vedomostného potenciálu občanov v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj upevňovanie zdravého sebavedomia pri ich aktívnom ovplyvňovaní vecí verejných vo výstavbe miest a obcí, ktoré sa ich dotýkajú.

ČI.2
Vyhlasovatelia, zaradené stavby

 1. Vyhlasovatelia CENY sú vždy identickí s vyhlasovateľmi súťaže Stavba roka.
 2. Do internetového hlasovania o CENU sa zaradia všetky stavby posudzované odbornou porotou s medzinárodnou účasťou v celoštátnej súťaži Stavba roka v jej príslušnom ročníku.
 3. CENA, udelená internetovým hlasovaním verejnosti, sa bude uskutočňovať každoročne, to je aj vyhlasovať v masmédiách spoločne s ostatnými cenami súťaže Stavba roka.
 4. Na internetovom portáli bude každá stavba prezentovaná fotografiami, hlavnými údajmi a stručným textom. Hlavné údaje obsahujú – autora architektonického riešenia, projektanta architektonickej časti, projektanta rozhodujúcej odbornej časti, hlavného zhotoviteľa, hlavného stavbyvedúceho, stavebníka či developera, stavebný dozor, investičné, resp. stavebné náklady bez DPH a lehotu výstavby.

ČI.3
Vyhodnotenie Ceny

 1. Hlasovanie bude prebiehať priamo na stránke súťaže ako aj v banneroch nasadených na portáli zoznam.sk a podstránkach tohto portálu. Každý používateľ môže v hlasovaní vyjadriť svoj názor, či sa mu stavba páči alebo nepáči kliknutím na dané tlačidlo. Po zahlasovaní sa používateľ dozvie akému percentu hlasujúcich za danú stavbu sa stavba páči a akému percentu nie.
 2. CENA bude udelená stavbe, ktorá bude mať najvyššie percento hlasov „páči sa“.
 3. Dĺžka internetového hlasovania sú dva týždne.
 4. Vyhlásenie súťaže Cena verejnosti a hlasovanie sa uskutoční na internetovom portáli známom v Slovenskej republike s vysokým počtom návštevníkov. Vo výnimočnom prípade na niekoľkých portáloch.
 5. Výber internetového portálu každoročne vykoná Výkonný výbor Združenia, ktorý zároveň dohodne zmluvné podmienky súvisiace s uskutočnením internetového hlasovania a zabezpečí mlčanlivosť na strane partnera o výsledku a priebehu hlasovania až do okamihu odovzdania Ceny.
 6. Výber právnickej osoby prevádzkovateľa portálu na účely realizácie Ceny nevylučuje jeho možnú účasť na výberovom konaní o status mediálneho partnera súťaže Stavba roka.

Čl.4
Odovzdanie a prezentácia Ceny

 1. CENA bude vždy vyhlásená spolu s ostatnými cenami súťaže Stavba roka, a to na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka a odovzdávaní cien – gala večer Stavba roka.
 2. CENA má formu artefaktu a diplomu, ktoré za víťaznú stavbu v internetovom hlasovaní prevezmú zástupcovia jej realizácie. Náklady na vyhotovenie artefaktu a diplomu znáša prevádzkovateľ internetového portálu.
 3. CENA bude prezentovaná:
  • prostredníctvom putovnej výstavy Stavba roka, stavba, ktorá túto CENU na základe internetového hlasovania verejnosti získa, bude mať na výstavnom paneli graficky upravený text Cena verejnosti príslušného roka,
  • prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže Stavba roka,
  • prostredníctvom printových či elektronických médií vyhlasovateľov súťaže a členov Združenia ABF Slovakia (pokiaľ nimi disponujú),
  • audiovizuálnou projekciou na gala večere Stavba roka,
  • v RTVS formou záznamu gala večera Stavba roka.

ČI.5
Účinnosť štatútu

 1. Štatút Cena verejnosti (aktualizácia 2015) – nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia uzneseniami 21. valného zhromaždenia Združenia ABF Slovakia dňa 27. apríla 2017.