Štatút
cena verejnosti

ČI.1
Úvodné ustanovenia

 1. Celoštátna verejná neanonymná súťaž realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka, začala svoju tradíciu v roku 1995 predchodkyňou Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „Združenie“), a to Nadáciou pre rozvoj architektúry a stavebníctva, transformovanej na Združenie v roku 1997.
 2. Združenie vyhlasuje súťaž každoročne na podporu kvality realizácie stavebného diela ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve s cieľom dosiahnutia európskych štandardov v reálnom čase.
 3. Súčasťou súťaže Stavba roka je Cena verejnosti (v texte ďalej len „Cena“), každoročne od roku 2009 udeľovaná širokou verejnosťou internetovým hlasovaním prostredníctvom známeho internetového portálu. O túto cenu sa uchádzajú všetky stavby, prihlásené do súťaže. Jej poslaním je, okrem účinnej profesionálnej propagácie úrovne odvetvia výstavby a stavebníctva a súťaže, šírenie osvety, zvyšovanie vedomostného potenciálu občanov v oblasti architektúry a stavebníctva, ako aj upevňovanie zdravého sebavedomia pri ich aktívnom ovplyvňovaní vecí verejných vo výstavbe miest a obcí, ktoré sa ich dotýkajú.

ČI.2
Vyhlasovatelia, zaradené stavby

 1. Vyhlasovatelia CENY sú vždy identickí s vyhlasovateľmi súťaže Stavba roka.
 2. Do internetového hlasovania o CENU sa zaradia všetky stavby posudzované odbornou porotou s medzinárodnou účasťou v celoštátnej súťaži Stavba roka v jej príslušnom ročníku.
 3. CENA, udelená internetovým hlasovaním verejnosti, sa bude uskutočňovať každoročne, to je aj vyhlasovať v masmédiách spoločne s ostatnými cenami súťaže Stavba roka.
 4. Na internetovom portáli bude každá stavba prezentovaná fotografiami, hlavnými údajmi a stručným textom. Hlavné údaje obsahujú – autora architektonického riešenia, projektanta architektonickej časti, projektanta rozhodujúcej odbornej časti, hlavného zhotoviteľa, hlavného stavbyvedúceho, stavebníka či developera, stavebný dozor, investičné, resp. stavebné náklady bez DPH a lehotu výstavby.

ČI.3
Vyhodnotenie Ceny

 1. Hlasovanie bude prebiehať priamo na stránke súťaže ako aj v banneroch nasadených na portáli zoznam.sk a podstránkach tohto portálu. Každý používateľ môže v hlasovaní vyjadriť svoj názor, či sa mu stavba páči alebo nepáči kliknutím na dané tlačidlo. Po zahlasovaní sa používateľ dozvie akému percentu hlasujúcich za danú stavbu sa stavba páči a akému percentu nie.
 2. CENA bude udelená stavbe, ktorá bude mať najvyššie percento hlasov „páči sa“.
 3. Súťaž trvá od 20. februára 2023 do 19. marca 2023.
 4. Vyhlásenie súťaže Cena verejnosti a hlasovanie sa uskutoční na internetovom portáli známom v Slovenskej republike s vysokým počtom návštevníkov. Vo výnimočnom prípade na niekoľkých portáloch.
 5. Výber internetového portálu každoročne vykoná Výkonný výbor Združenia, ktorý zároveň dohodne zmluvné podmienky súvisiace s uskutočnením internetového hlasovania a zabezpečí mlčanlivosť na strane partnera o výsledku a priebehu hlasovania až do okamihu odovzdania Ceny.
 6. Výber právnickej osoby prevádzkovateľa portálu na účely realizácie Ceny nevylučuje jeho možnú účasť na výberovom konaní o status mediálneho partnera súťaže Stavba roka.

Čl.4
Odovzdanie a prezentácia Ceny

 1. CENA bude vždy vyhlásená spolu s ostatnými cenami súťaže Stavba roka, a to na slávnostnom vyhlásení výsledkov súťaže Stavba roka a odovzdávaní cien – gala večer Stavba roka.
 2. CENA má formu diplomu, ktoré za víťaznú stavbu v internetovom hlasovaní prevezmú zástupcovia jej realizácie. 
 3. CENA bude prezentovaná:
  • prostredníctvom putovnej výstavy Stavba roka, stavba, ktorá túto CENU na základe internetového hlasovania verejnosti získa, bude mať na výstavnom paneli graficky upravený text Cena verejnosti príslušného roka,
  • prostredníctvom mediálnych partnerov súťaže Stavba roka,
  • prostredníctvom printových či elektronických médií vyhlasovateľov súťaže a členov Združenia ABF Slovakia (pokiaľ nimi disponujú),
  • audiovizuálnou projekciou na gala večere Stavba roka,
  • v RTVS formou záznamu gala večera Stavba roka.

ČI.5
Účinnosť štatútu

 1. Štatút Cena verejnosti (aktualizácia 2015) – nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia Riadiacim výborom Združenia ABF Slovakia dňa 20. februára 2023.