panorama

Slnečnice, Zóna viladomy, objekty: S14, S15

Bratislava
Prihlasovateľ: Cresco Real Estate s. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Matúš Grega - Jakub

Projektanti architektonickej časti:

COMPASS ARCHITEKTI - Compass s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Stapring a. s.; Ing. Arch. Ján Mezei, Ing. Alica Režná, Ing. Miroslav Šabík

Hlavný zhotoviteľ:

DYNAMIK HOLDING, a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Jozef Budaj

Stavebník, developer:

Cresco Real Estate a. s.

Dozorná činnosť:

Tristel s. r. o.

Stavebné nákl. (bez DPH):

23,5 mil. EUR

Doba výstavby:

12/207 - 04/2020

Fotografie:

DYNAMEET photography studio
Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava - Petržalka. Zóna C3 je pokračovaním druhej fázy výstavby ambiciózneho urbanistického súboru „Južné mesto – Petržalka Juh“. Tento projekt novej mestskej štvrte je v súčasnosti vo výstavbe na južnom okraji Petržalky, v priestore Janíkovho dvora. Južné mesto je rozdelené na sektory A, B a C, ktoré sú ďalej delené do zón podľa chronológie výstavby. Sektor C sa rozprestiera na východ od komunikácie Bratislava – Rusovce, pri Petržalskom navážkovom vale. Zóna C3 je po zóne C1 a C2 (časť A) ďalšou zónou sektoru C. Vzťah k využitiu nehnuteľností vedie vlastníkov k zhodnoteniu majetku výstavbou objektov na svojich pozemkoch v zmysle platného územného plánu.
Zámerom predkladaného riešenia je využitie potenciálu lokality pre účely nadštandardného bývania v blízkosti rieky Dunaj, lužných lesov a okolitých rekreačných a športových zariadení. Zóna C3 je pokračovaním projektu, ktorý stanoví vysoký štandard bývania v mestskej štvrti Južné mesto.
Objekty sú komponované ako štruktúra bodových objektov s vnútroblokovou štruktúrou predzáhradiek a parkom. Členenie na samostatné objekty umožňuje etapizáciu výstavby.
Kompozičným ohniskom je centrálny priestor s členitým reliéfom, vzrastlou zeleňou a hlavnou pešou komunikáciou spájajúcou jednotlivé bytové bloky a park nachádzajúci sa južne od tohto priestoru, obsahujúci oddychové priestory a detské ihrisko. Poloha obchodno-prevádzkových priestorov SO-06 bola zvolená vzhľadom na pokojný charakter prostredia v sektore C a možnosť vytvorenia autonómnej vonkajšej erárnej plochy. V prípade dohody s prevádzkovateľom je v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie upresnené technické a dispozičné riešenie.
Dôležitým aspektom architektonického konceptu je vertikálne členenie bytových domov. Objekty SO-04 až SO-05 majú zapustené garáže na úrovni prvého podzemného podlažia. Prvé až siedme podlažie tvoria byty. Objekt SO-06 má dve nadzemné podlažia s obchodno-prevádzkovou funkciou. Poloha bola zvolená vzhľadom na pokojný charakter prostredia v sektore C.