panorama

ROSUM

Bratislava, novostavba
Prihlasovateľ: Penta Real Estate, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Akad. arch. Vladimír Kružík,
Ing. arch. Libor Krištůfek,
Ing. arch. Tomáš Lapka, Ing. Petr Jileček, Igor Marko, MA ARCH ARB

Projektanti architektonickej časti:

Ing. Petr Jileček, Ing. Filip Hegner,
Ing. Viliam Michálek, Ing. Petr Grebeň

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

HELIKA, spol s. r. o., Ing. Zuzana Koložváriová

Hlavný zhotoviteľ:

VÁHOSTAV-SK, a. s. (hrubá stavba),
INGSTEEL, spol s. r. o. (fasáda) a ďalší zhotovitelia

Hlavný stavbyvedúci:

Martin Tatran

Stavebník:

Penta Real Estate, s.r.o.

Dozorná činnosť:

K4, a. s.

Stavebné náklady (bez DPH):

25, 75 mil. €

Doba výstavby:

05/2015 – 11/2016

Fotografie:

Pavel Kudiváni
Architektonickú kompozíciu budovy ROSUM charakterizujú dve proti sebe stojace kancelárske veže, ktoré sú svojou pozdĺžnou osou situované v smere východ – západ. Severná a južná kancelárska veža medzi sebou vytvára priestor, využitý ako štvorpodlažný parkovací dom s pobytovou strešnou záhradou. Obe veže spája navzájom prízemie objektu s hlavným vstupom a vjazdom do parkingu smerom z Bajkalskej ulice. Priestory na prízemí budovy sú využívané ako komerčné obchodné jednotky obohacujúce parter priľahlých mestských tried.
Výstavba novej administratívnej budovy sleduje pôvodný zámer autorov návrhu urbanistického konceptu, t. j. obohatiť hlavnú kompozičnú os sídliska, obklopenú zelenými plochami sledom samostatne situovaných architektonických solitérov stavieb občianskej vybavenosti. Mestský bulvár – hlavnú os sídliska dopĺňa výstavba novej administratívnej budovy Ružinov ( ROSUM). Zostávajúca plocha riešeného územia zostane nezastavaná a bude upravená ako prírodný park so zelenými plochami výškovo a priestorovo členenými pomocou terénnych terás sledujúcich vrstevnice mierne svahovitého pozemku stavby.