panorama

Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

Rekonštrukcia
Prihlasovateľ: CESTY NITRA, a.s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

doc. Ing. arch. Tomáš Rusín, doc. Ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina

Projektanti architektonickej časti:

Ateliér RAW s. r. o., Brno

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

PIO KERAMOPROJEKT, a. s., Trenčín; Ing. Andrej Blaho, Ing. Lenka Zajacová

Hlavný zhotoviteľ:

CESTY NITRA, a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Michal Zbýňovec

Stavebník, developer:

Mesto Trenčín

Dozorná činnosť:

Ing. Marián Kortiš

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

2, 9 mil. EUR

Doba výstavby:

04/2017 – 05/2018

Fotografie:

Ing. arch. Bořivoj Čapák
Územie Mierového nám. V Trenčíne patrí medzi pamiatkové rezervácie. Rekonštrukcia sa týkala celej plochy námestia, priestoru vybiehajúceho k Mestskej veži, priestoru pozdĺž kostola sv. Fr. Xaverského a nadväzujúcej Farskej ulice. Pôvodne bola centrálna plocha námestia opatrená prevažne krytom z drobných kamenných kociek, pešie komunikácie pozdĺž obojstrannej zástavby mali asfaltový povrch. V priestore sa nachádza barokový morový stĺp, budova Piaristického gymnázia J. Braneckého, renesančné Farské schody a ďalšie významné objekty. Pred samotnou realizáciou a počas rekonštrukcie prebiehal záchranný archeologický výskum, počas ktorého došlo k významným historickým objavom pôvodnej dlažby 17. storočia a základ Hornej brány.

Cieľom návrhu bolo vytvorenie jasne centrálnej mestskej plochy, ktorá spĺňa všetky dôležité funkcie – zhromažďovaciu, obchodnú aj kultúrnu. Je aktívnym centrom mesta, poskytujúcim jeho obyvateľom atraktívne prostredie pre ich identifikáciu s miestom svojho domova. Po rekonštrukcii je hlavná plocha tvorená štiepanou andezitovou dlažbou. Je lemovaná stromoradím, vytvárajúcim poriadok a rytmus, ktorý bol rozhodujúci pre všetky ďalšie kompozičné zámery - rozmiestnenie svetiel, lavičiek, odpadkových košov. Po obvode námestia je pochôdzkový pás zo žulovej mozaiky v sivých odtieňoch. V strede námestia je centrálna plocha s líniovými schodmi odlišného farebného odtieňa (jemný okrový odtieň). Dlažba je zo štiepaných žulových kociek. Táto plocha zahŕňa okrem existujúcich dominánt - lipy slobody a morového stĺpu aj novo navrhnutý centrálny vodný prvok - Zlatú fontánu Marca Aurelia.

Osvetlenie je zabezpečované prostredníctvom integrovaného zariadenia, ktoré obsahuje wifi pripojenie, ozvučenie a kamerový systém námestia. Ich využitie je jedinečné na Slovensku a prvé svojho druhu. Ďalším z atraktívnych prvkov námestia je bronzový plastický model mesta vo forme sochárskeho diela. V priestore námestia bol osadený nový kvalitný mobiliár, ktorý zaistí dostatok miest na sedenie, možnosť občerstvenia, relaxáciu. Pri výbere mobiliára bol kladený dôraz na prírodné materiály, kvalitný design a remeselné spracovanie, bezpečnosť, životnosť a jednoduchú údržbu.

Novovybudované stavebné prvky veľmi citlivo doplnili historický ráz celého námestia. Celá rekonštrukcia bola veľmi náročná najmä z dôvodu koordinácie činností podzhotoviteľov, keďže pred samotnou rekonštrukciou plôch došlo k výmene všetkých inžinierskych sietí. Spôsob kopírovania pôvodnej dlažby zo 17. storočia ako aj základov Hornej brány bol po stavebnej stránke veľmi náročný.