panorama

Parčík Bosákova ulica

Bratislava, rekonštrukcia
Prihlasovateľ: Vodotika, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. Jakub Kedrovič, Ing. Tamara Reháčková, PhD.

Projektant architektonickej časti:

VODOTIKA, a. s., ATR, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

VODOTIKA, a. s.

Hlavný zhotoviteľ:

VODOTIKA-MG spol. s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Ján Mikuláš

Stavebník, developer:

VODOTIKA-MG spol. s. r. o.

Dozorná činnosť:

VODOTIKA, a. s.

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

320 tis. €

Doba výstavby:

05/2016 – 10/2017

Fotografie:

Mgr. Michaela Paľová
Primárnym zámerom revitalizácie parku na Bosákovej ulici v Bratislave bolo vytvorenie moderného parkového priestoru a detského ihriska pre oddych a relax obyvateľov blízkeho okolia. Na mieste pôvodného parčíka bola vytvorená sieť chodníkov, ktoré prirodzene spájajú pešie koridory s okolitým svetom. Plochy zelene sú riešené ako trávnaté plochy v kombinácii s trvalkovými záhonmi. Obvod celého parčíka je vysadený nízkou kríkovou zeleňou tvoriacou optickú bariéru. Celá výsadba je zabezpečená trvalou závlahou. V severnej časti parčíka je umiestnené detské ihrisko. Park je doplnený o verejné osvetlenie a drobnú architektúru. V rámci úpravy priestoru sú osadené nové prvky malej architektúry ako brodisko, lavičky, odpočívadlá, smetné koše a prvky zariadenia detského ihriska. Súčasťou realizácie je aj umiestnenie fontány s technickým súsoším (dve Francisové turbíny) a vsakovacím jazierkom Popri jestvujúcich stromoch bolo novovysadených 17 rôznych druhov listnatých a ihličnatých stromov a množstvo rôznych byliniek, kríkov a trvaliek.