panorama

Odstránenie havarijného stavu mosta na ceste I. triedy v Nižnej

Nižná
Prihlasovateľ: VÁHOSTAV-SK, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. Jaroslav Guoth

Projektanti architektonickej časti:

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Lukáš Rolko

Hlavný zhotoviteľ:

Združenie „Nižná - most“ zastúpené spoločnosťou VÁHOSTAV-SK, a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Ivan Kubinda

Stavebník, developer:

Slovenská správa ciest

Dozorná činnosť:

Ing. Vladimír Hudec

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

2, 6 mil. EUR

Doba výstavby:

03/2018 – 06/2019

Fotografie:

Jozef Mravec
Mostný objekt sa nachádza km 99,432 na ceste I. triedy I/59 v úseku medzi Tvrdošínom a Dolným Kubínom v intraviláne obce Nižná a premosťuje rieku Orava. Most bol postavený v roku 1953, časť spodnej stavby (krajné opory a stredový pilier) bola zachovaná z pôvodného dvojpoľového mosta z roku 1912. Je súčasťou frekventovaného ťahu s medzinárodnou dopravou v úseku Kraľovany – Trstená.
V rámci prestavby mostného objektu boli vykonané búracie práce v súvislosti s odstránením kompletného mostného zvršku a nosnej konštrukcie. Existujúce krídla boli vybúrané, piliere boli z časti odbúrané, tak aby bolo možné vybudovať nový úložný prah pilierov. Búracie práce boli vykonané aj v prechodových oblastiach mosta. Počas búracích prác na moste boli vykonané opatrenia zamedzujúce padaniu odstraňovaného materiálu do rieky Orava. Vybúraný materiál bol upravovaný recyklovaný a ukladaný na riadenú skládku. Boli vykonané zemné práce súvisiace s realizáciou sanácie založenia medziľahlých pilierov a úpravy spevnenia svahov pred oporami. Stavebné jamy pre sanáciu založenia pilierov boli pažené štetovnicovými stenami, ktoré sa ponechali ako trvalá ochrana zakladania mosta.
Koncepcia prestavby mosta predurčila rozmiestnenie spodnej stavby. Zachovali sa časti pilierov aj opôr. Nové premostenie je riešené ako štvorpoľový trámový most z predpätých tyčových prefabrikátov dĺžky 17,5 m spriahnutých železobetónovou doskou. Staticky systém predstavuje štyri prosté polia. Rozpätie jednotlivých polí je 17,505 m + 17,915 m + 17,915 m+ 17,505 m. Nosná konštrukcia je so spodnou stavbou spojená elastomerovými ložiskami uloženými pod každým nosníkom. Šírkové usporiadanie na moste odpovedá kategórii komunikácie MZ 8,5/60 so šírkou jazdných pruhov 2x3,25 m. Šírka vozovky medzi obrubníkmi je 8,0 m s priečnym strechovitým sklonom 2,5 %. Na ľavej strane je navrhnutá rímsa so zábradľovým zvodidlom a na pravej strane chodníková rímsa celkovej šírky 1,75 m so zábradlím. Usporiadanie rešpektuje existujúci stav v zmysle požiadavky investora.
Spodnú stavbu tvoria tri medziľahlé piliere a dve krajné opory. Driek pilierov je z prostého betónu založený plošne. Na pilieroch je nový úložný prah šírky 1,8 m a výšky 0,8 m, kotvený do drieku vlepenou výstužou. Základy sú chránené obetónovaním, rovnako tak driek pilierov na výšku 3,15 m.
Nosnú konštrukciu tvorí v priečnom reze 7 ks prefabrikovaných nosníkov v tvare obráteného písmena „T“ dĺžky 17,5 m, výšky 1 m s osovou vzdialenosťou 1,445 m. Nosníky sú spriahnuté železobetónovou doskou hrúbky min. 200 mm a na koncoch zabetónované do priečnikov. Uloženie nosnej konštrukcie na spodnú stavbu je na oporách a pilieroch pomocou 56 ks elastomerových ložísk. Na moste sú povrchové gumokovové mostné závery umožňujúce posunom ± 40 mm. Odvodnenie povrchu mosta zaisťujú odvodňovače vyústené pod nosnú konštrukciu voľne do terénu. Vo výklenkoch ríms je umiestnené pouličné osvetlenie.
Súčasťou stavby bolo vybudovanie dočasného premostenia. Nosnú konštrukciu tvorila typová inventárna konštrukcia ŽM 16M dĺžky 2 x 40,0 m. Nosná konštrukcia sa skladala zo spodných a horných pásov spojených priečnikmi, pozdĺžníkmi a pozdĺžníkovými stužidlami s panelovou mostovkou. Výstavba mostného objektu prebiehala postupnou montážou a výsunom nosnej konštrukcie. Most bol zrealizovaný vodorovne s nulovým priečnym sklonom. Opory boli tvorené prefabrikátmi rozmeru 2700x2700x990 mm, medziľahlý pilier je oceľový s ochranou štetovnicami. Na provizórnom moste boli dočasne zavesené inžinierske siete, ktoré boli prekladané v rámci stavby.
Rekonštrukcia mosta prebiehala v náročných, i keď regulovaných, podmienkach zachovania plynulosti dopravy v tomto úseku. Dôsledná príprava a bezproblémová organizácia prác boli podmienkou úspešného zvládnutia realizácie. V malej mierke tejto stavby nebol priestor na improvizácie a akékoľvek pochybenie by sa prejavilo na navýšení nákladov alebo v nedodržaní termínu výstavby. Profesionalita a zanietenosť všetkých účastníkov, obojstranná korektnosť v jednaní s dotknutými stranami, erudovanosť odborných spolupracovníkov umožnili odovzdanie objektu do predčasného užívania o mesiac skôr.