panorama

Obytný park Lorinčík Háje

Košice - Lorinčík
Prihlasovateľ: Ing. Arch. Peter Topinka, beňuška topinka architekti

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing.arch. Peter Topinka, Ing. arch. Miroslava Kemeňová, Ing. arch. Pavol Adamik, Ing. arch. Martina Matušová, Ing. arch. Peter Beňuška

Projektanti architektonickej časti:

beňuška topinka architekti s. r. o., Ing. arch. Peter Topinka, Ing. Martin Gonda

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

INVESTCONSUL spol. s r. o . Košice

Hlavný zhotoviteľ:

BETPRES, s. r. o.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Peter Baláž

Stavebník, developer:

CERE Invest Lorinčík, s. r. o.

Dozorná činnosť:

Ing. Peter Tegza, Ing. Miroslav Šáriczki

Stavebné nákl. (bez DPH):

8,7 mil. EUR

Doba výstavby:

02/2021 - 11/2022

Fotografie:

Róbert Kočan, Róbert Roško
Obec Lorinčík a jej bezprostredné okolie, ako aj mesto Košice, sú v predstavách ľudí spájané s bývaním v prírodnom prostredí, ktoré mesto obklopuje. Tieto prírodné fenomény sú implementované aj do novonavrhovaného obytného areálu Lorinčík - Háje. Myšlienka vytvorenia útulného domova pre nových obyvateľov navrhovanej lokality bola v priamom kontraste s matematickým komerčným využitím pozemkov, ale napriek tomu sa podarilo aj zásluhou osvieteného postoja investora do návrhu vniesť unikátnu atmosféru prostredia pre bývanie.
Urbanistická kompozícia je tvorená hlavnou osou – pešou komunikáciou, ktorá pretína pozdĺžne celý obytný park. Na os sú naviazané obytné objekty rôznych foriem (radové domy, viladomy, bytové aj polyfunkčné domy). Ich hustota a výška zástavby plynule klesá so vzdialenosťou od tejto osi a nového centrálneho námestia. Kompozičným urbanistickým centrom sa stáva skupina bytových domov okolo námestia s fontánou a verejnou zeleňou a lokálnou občianskou vybavenosťou. Urbanistické riešenie sa snaží využiť výhody pozemku - svahovitosť a orientáciu k svetovým stranám. Rozmiestnenie bytových domov tak ponúka človeku ľudskú mierku tvarovaných objektov s ustupujúcimi či predsadenými časťami v úrovni jednotlivých podlaží. Architektonicky členité fasády v spojení s orientáciou objektov a osadením do svahov vytvoria nezameniteľnú podobu architektúry a urbanistického celku.
Obytné prostredie nenarúša blízkosť objektov, ale naopak vytvára pocit intimity a komunitnej atmosféry.