panorama

Nová terasa 2

Košice, novostavba
Prihlasovateľ: Penta Real Estate, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Vallo Sadovsky Architects - Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Matúš Vallo

Projektanti architektonickej časti:

Ing. arch. Oliver Sadovský

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

ENTO, spol. s. r. o. Košice, Ing. Jana Kušnieriková

Hlavný zhotoviteľ:

HS HSV s.r.o., MV staving, a.s. a ďalší zhotovitelia

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Pavol Krescanko

Stavebník:

Penta Real Estate, s.r.o.

Dozorná činnosť:

ENTO, spol. s. r. o. Košice

Stavebné náklady (bez DPH):

15,0 mil. €

Doba výstavby:

03/2015 – 06/2017

Fotografie:

Michal Smrčok
Priestorová koncepcia návrhu obytného súboru Nová Terasa 2 v Košiciach nadväzuje na urbanistickú štruktúru mesta. Obytnú zónu tvorí 8 bytových domov s 216 bytmi a samostatne stojace objekty občianskej vybavenosti. Jedno-sekciové bytové domy v južnej časti územia pri nemocnici majú 7 nadzemných podlaží a dvoj-sekciové bytové domy v severnej časti majú 5 nadzemných podlaží. Jednotlivé štvorice bytových domov sú voči sebe posunuté do šachovnicového rastra, čím vytvárajú medzi sebou intímnejšie a atraktívnejšie priestory. Medzi objektmi bytových domov sú tiež umiestnené objekty občianskej vybavenosti pavilónového typu. Každý bytový dom má prístup do svojho poloprivátneho vnútrobloku. V návrhu sú zastúpené rôzne druhy priestorov, od uzavretého poloprivátneho dvora so súkromnými záhradkami, až po vnútroblok s parkovou úpravou. Dopravná kostra zóny je tvorená systémom obslužných komunikácií, ktoré zabezpečujú plynulú obsluhu územia. Parkovanie je z väčšej časti vyriešené na úrovni ulice, kde sa parkovacie miesta striedajú s plochami zelene s cieľom zabezpečenia správneho pomeru medzi počtom zaparkovaných áut a príjemným pocitom z obytnej ulice. Zvyšný počet parkovacích miest je umiestnený na prvom nadzemnom podlaží bytových domov.