panorama

Modernizácia trate Púchov – Žilina, I. etapa

Púchov
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Projektanti architektonickej časti:

REMING CONSULT a. s.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Jozef Nižňan, Ing. Martin Kardoš

Hlavný zhotoviteľ:

Združenie Nimnica; Doprastav, a. s., TSS Grade a. s., Subterra a. s., Elektrizace Železnic Praha a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Vladimír Samek

Stavebník, developer:

Železnice Slovenskej republiky

Dozorná činnosť:

DEC International s. r. o.; Ing. Kristián Obenau

Stavebné nákl. (bez DPH):

364 938 980,47 EUR EUR

Doba výstavby:

07/2016 - 05/2022

Fotografie:

Archív Doprastav, a. s.
Modernizácia vybraných tratí železničnej siete Železníc Slovenskej republiky pozostáva z prestavby jestvujúcej železničnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti. Hlavným cieľom stavby bolo modernizovať existujúcu železničnú dopravnú cestu v úseku Púchov - Žilina v požadovanom rozsahu tak, aby boli dosiahnuté parametre definované v medzinárodných dohodách. Železničná trať prechádza v danom úseku okresmi Púchov a Považská Bystrica v Trenčianskom kraji a okresmi Bytča a Žilina v Žilinskom kraji v celkovej dĺžka cca 39 km. Dosiahnutie traťovej rýchlosti 160 km/hod, ktoré je jedným z hlavných kritérií modernizácie, si vyžiadalo zmenu trasovania železničnej trate, a to predovšetkým v úseku Púchov - Považská Bystrica z dôvodu náročných existujúcich smerových pomerov. V traťovom úseku Púchov - Považská Bystrica bolo nutné premostenie Nosického kanála a koryta rieky Váh, prechod poza kúpele Nimnica tunelom a následný prechod železničnej trate ponad Nosickú priehradu do pôvodnej trasy. Tento úsek s dĺžkou takmer 16 km predstavuje zatiaľ historicky, investične aj technicky najnáročnejší projekt modernizácie železničnej trate. Výstavbou a realizáciou predmetného úseku modernizovanej železničnej trate sa okrem iného dosiahne skvalitnenie dopravnej infraštruktúry Železníc Slovenskej republiky homogenizáciou ťahu Bratislava – Žilina, zapojenie Slovenskej republiky do medzinárodných koridorov železničných trás, zrýchlenie a skvalitnenie kultúry cestovania, zvýšenie bezpečnosti odstránením úrovňových krížení, ako aj zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.
Z hľadiska stavebno-technického riešenia patria medzi najzložitejšie stavebné objekty mosty a železničné tunely. Úplnou novinkou je premostenie vodnej nádrže Nosice železničným mostom. Mimoriadna pozornosť sa venuje obzvlášť stavu podzemných vôd v kúpeľoch Nimnica, kde Železnice Slovenskej republiky od roku 2009 neustále monitorujú stav a kvalitu minerálnych vôd, resp. výdatnosť zdrojov. Tento proces prebieha kontinuálne a bude pokračovať aj po ukončení výstavby.