panorama

Doprava a skladovanie slinku v cementárni Ladce

Ladce, novostavba
Prihlasovateľ: Považská cementáreň, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Ivan Chudý, Ing. Anton Michalik, CSc.,
Ing. Marek Šimko, Ing. Marián Zemanovič,
Ing. Daniel Hôrka, Ing. Richard Hlinka,
Ing. Anton Kuchťák, Ing. Alena Zavřelova,
Ing. Jarolím Brešťanský, Ing. Zdeňek Jenikovský, Ján Havier

Projektanti architektonickej časti:

PIO Keramoprojekt, a. s.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. Eduard Krištof

Hlavný zhotoviteľ:

MONTÁŽE Trenčín, a. s., Tažené konstrukce spol. s. r. o., VION, a. s.

Hlavní stavbyvedúci:

Stanislav Ficek, Jakub Vohradnik, Marian Jenis

Stavebník:

Považská cementáreň, a. s.

Dozorná činnosť:

Eduard Strnad, Ing. Tomáš Zámečník

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

17,5 mil. €

Doba výstavby:

09/2015 – 03/2017

Fotografie:

Ján Čechovský
Hlavným cieľom stavby „Slinkové hospodárstvo – etapa 1“ je skladovanie slinku v uzavretých priestoroch (kruhová skládka), čo podstatne zlepší životné prostredie z hľadiska prašnosti a energetickej náročnosti.
Pri urbanistickom riešení sú rešpektované základné väzby na existujúce objekty a technologické linky. Architektonické stvárnenie je plne vyhovujúce a podlieha technologickým požiadavkám. Skládka slinku po realizácii bude jednou z dominánt areálu cementárne. Stavebné úpravy sú riešené v sušiarni trosky a v cementových mlyniciach. Ostatné objekty sú navrhnuté ako nové.
Navrhovaná technológia skladovania v silách predstavuje výrazný kvalitatívny ekologický pokrok oproti súčasnému skladovaniu v otvorenej drapákovej skládke s nadmernou primárnou i sekundárnou prašnosťou. Vybudovaním uzavretých betónových síl na slinok a ďalších zásobníkov sa úplne odstránia fugitívne emisie z dopravy slinku a prísad a zo skladovania slinku, čím sa znížia celkové fugitívne emisie tuhých znečisťujúcich látok z Považskej cementárne, a.s. Ladce o 60 ton za rok. Z výsledkov rozptylovej štúdie vyplýva, že modernizáciou dopravy a skladovania slinku a vysušených prísad sa zníži maximálna hodnota krátkodobých koncentrácií polietavého prachu v ovzduší zo 164,5 mm.m-3 na 47,78 mm.m-3. Realizovanie vyššie uvedených opatrení projektu „Slinkové hospodárstvo – etapa 1“ umožní PCLA prevádzkovanie, prispôsobené novým environmentálnym požiadavkám legislatívy EÚ/SR.