panorama

DIAĽNICA D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4

Triblavina
Prihlasovateľ: Doprastav, a. s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Projektanti architektonickej časti:

SHP SK, s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

SHP SK, s. r. o., Ing. Pavel Svoboda, Ph. D., Ing. Hubert Řehulka, Ing. Leonard Šopík, Ph. D., Ing. Martina Adamcová

Hlavný zhotoviteľ:

Doprastav, a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Peter Kulla

Stavebník, developer:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dozorná činnosť:

INFRAM SK s. r. o.

Stavebné nákl. (bez DPH):

6 076 300,77 EUR

Doba výstavby:

01/2020 - 03/2021

Fotografie:

Archív Doprastav, a. s.
Cieľom stavby bolo umožniť návrh konštrukcie mosta tak, aby počas jeho výstavby došlo k čo najkratšiemu obmedzeniu premávky na existujúcej diaľnici D1. Most po vybudovaní vyhovuje nivelete D1 a zároveň sa umožnila aj budúca úprava nivelety diaľnice pri jej kompletnom rozšírení umožňujúcom zväčšenie kapacity, s výmenou konštrukcie vozovky. Výsledkom stavby je dopravné prepojenie medzi diaľnicami D1 a D4.
Mostný objekt na diaľnici D1 na km 15,313 pozostáva z dvoch samostatných dilatačných celkov, každý celok prevádza jeden jazdný pás diaľnice D1.
Pre stavbu mosta je nutné preložiť nadzemné vedenie vysokého napätia, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti diaľničného telesa na pravej strane . Súčasťou stavby je stavebný objekt prípravy územia pre stavbu, ktorý zahŕňa plochu pre stavebný dvor, manipulačné pásy pre staveniskovú dopravu a pre technológiu stavby mostu. Mostný objekt je situovaný v extraviláne. Okolitý terén je rovinatého charakteru. Územie pod mostom tvorí teleso jestvujúcej diaľnice D1, ktoré bude v mieste mosta odstránené a nahradené mostným objektom. Pod mostom bude prebiehať navrhovaná diaľnica D4. Mostný objekt zabezpečuje prevedenie diaľnice D1 nad diaľnicou D4. Z dispozičného a statického hľadiska bola navrhnutá dvojpoľová rámová konštrukcia. Premostenie je riešené dvomi samostatnými mostami, každý pre jeden dopravný smer diaľnice. Rozpätie je pre ľavý aj pravý most približne 16 metrov.