panorama

BCT2

Košice, novostavba
Prihlasovateľ: Penta Real Estate, s. r. o.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Peter Vitko, Ing. arch. Kornel Kobák

Projektanti architektonickej časti:

Ing. arch. Peter Vitko, Ing. Nora Kuhnová

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. arch. Peter Vitko

Hlavný zhotoviteľ:

ENTO, spol. s. r. o. Košice

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Boris Navrátil

Stavebník:

Penta Real Estate, s.r.o.

Dozorná činnosť:

ENTO, spol. s. r. o. Košice

Stavebné náklady (bez DPH):

13 mil. €

Doba výstavby:

05/2016 – 10/2017

Fotografie:

Michal Smrčok
Novostavba Business Centrum T2 je situovaná v rámci existujúceho areálu Business Centrum BCT v Košiciach. Z architektonického hľadiska je objekt riešený ako jednoduchá kompaktná hmota vychádzajúca z pôdorysného tvaru písmena Z. Zrezaná hmota invitačného priečelia a zapustený parter s atypicky riešeným stĺporadím sú základnými výrazovými prvkami architektúry objektu. Fasáda je tvorená pravidelným rastrom parapetov a pásových okien členených vertikálnym rastrom okenných krídiel. Štítové fasády sú navrhnuté ako celopresklené plochy s vloženými otváravými oknami.
Objekt má 7 nadzemných podlaží bez suterénu. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory, prevádzkové a technické zázemie, ako aj časť plôch určených pre komerčné využitie. Na 2. až 7. nadzemnom podlaží sa nachádzajú voľné kancelárske priestory s možnosťou variabilného usporiadania. Časť technológií pre budovu je umiestnená na streche a v strešnej nadstavbe.
Hlavné vstupy do budovy sú umiestené na juhozápadnej strane objektu z verejného mikropriestoru slúžiaceho aj ako relaxačný a oddychový priestor. Parkovacie miesta sú rozmiestnené na severnej a západnej strane objektu a v priľahlých častiach areálu. Na severovýchodnej strane objektu sú umiestnené aj stojany pre odkladanie bicyklov. Súčasťou verejného priestoru sú plochy upravenej zelene, vonkajšie osvetlenie a urbanistický mobiliár.