panorama

Active Zone - Stredná športová škola Poprad

Poprad
Prihlasovateľ: Keraming a.s.

Hlasovanie:

Autori architektonického riešenia:

Ing. arch. Miloslav Dulík, Ing. arch. Branislav Rzyman

Projektanti architektonickej časti:

OSA & partner s. r. o., Ateliér B. R. A. T., s. r. o.

Projektant rozhodujúcej odbornej časti:

Ing. arch. Miloslav Dulík, Ing. arch. Branislav Rzyman

Hlavný zhotoviteľ:

Keraming a. s.

Hlavný stavbyvedúci:

Ing. Miroslav Slovinský

Stavebník, developer:

Keraming a. s.

Dozorná činnosť:

JANJU, spol. s r. o.

Celkové inv. nákl. (bez DPH):

11,65 mil EUR

Doba výstavby:

03/2014 - 07/2022

Fotografie:

Roman Skyba
Nakoľko celok ACTIVE ZONE tvorí pomerne rozsiahly komplex, kde dominantným rozmerom je dĺžka fasád, kompozícia vychádza zo snahy kombinovať prevládajúcu horizontalitu s vertikálnymi akcentami halových priestorov, kde je navrhnutá zmena horizontality okien na vertikálne radenie. Navrhnutá je jednoduchá kompozícia horizontálnej fasády s hrou plných plôch fasády v tmavej sivej farbe s celistvými blokmi okien ukladanými horizontálne a ako protiklad výrazne vertikálne. Okná sú vždy integrované do väčších celkov - pásov, čím vytvárajú kontrastné dostatočne veľké prvky pre kompozíciu s fasádnymi panelmi v inak výrazne dvojdimenzionálnej fasáde. Farebnosť objektu je v zásade veľmi striedma - základná tmavosivá farba je osviežovaná horizontálnymi pásmi v kontrastnej červenej, resp. žltej farbe, ktoré pridávajú objektu dynamiku. V kompozícii farieb má zvláštnu funkciu žltá farba, ktorá plní funkciu „navádzania“ a upútavania pozornosti, usmerňuje tok ľudí do objektu zo strany parkovísk a je ňou riešená aj prevýšená časť haly objektu SO 01, kde táto farebnosť deklaruje príbuznosť a súvislosť objektu s objektom SO 02.
ACTIVE ZONE je unikátny komplex školy s viacerými športoviskami a internátom. Jeho výstavbou sa podarilo vytvoriť jedinečné podmienky pre výchovu a vzdelávanie nadaných športovcov. Predstavuje moderný areál, nadštandardne vybavený, pripravený poskytnúť veľmi solídne zázemie i mládežníckym reprezentáciám v mnohých druhoch športu, vrátane hokeja.
Stavba má aj celospoločenský význam s vplyvom na budúcnosť mládežníckeho športu regionálneho i nadregionálneho významu.